خدمات رفاهی دانشجویی

تعويض كارت دانشجويي دانشجويان انتقالي :

 

             مدارك لازم :

o    فيش بانكي به مبلغ 000/20 ريال به شماره حساب سيبا 0104450445002 نزد بانك ملي شعبه زبرجد به نام صاحب حساب : دانشگاه آزاد اسلامي

o       تصوير كليه صفحات شناسنامه

o       تصوير مجوز انتقالي

o       كارت دانشجويي واحد مبدأ

o       ليست آزمون

 

تبصره 1 :

دانشجوياني كه از بدو تحصيل به اين واحد منتقل شده اند نيازي به ارائه فيش بانكي 20000 ريالي فوق را ندارند و بايستي تصوير فيش مربوط به هزينه خدمات آموزشي خود را ارائه نمايند .      

تبصره 2 :

دانشجويان انتقالي كه كارت دانشجويي صادر شده واحد دهاقان آن ها مفقود گرديده  بايد مبلغ 000/50 ريال به شماره حساب 0104450445002 نزد بانك ملي شعبه زبر جد به نام دانشگاه آزاد اسلامي واريز نمايند تا امكان صدور كارت المثني فراهم شود .

 مدت تحصيل دانشجويان در هر مقطع تحصيلي با توجه به سقف مجاز تحصيل و استفاده از معافيت تحصيلي به شرح ذيل است :

رديف

مقطع تحصيلي

حداكثر مدت مجاز براي تحصيل به سال

1

كارداني

3

2

كارشناسي ناپيوسته

3

3

كارشناسي ارشد ناپيوسته

3

4

دكتري ناپيوسته

5

5

كارشناسي پيوسته

6

6

كارشناسي ارشد پيوسته

8

7

دكتري پزشكي پيوسته

8

 

 

* صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت خروج از كشور :                      

  

 صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت خروج از كشور طبق بخشنامه شماره 85/27/17/701/23 مورخ 2/9/85 اداره وظيفه عمومي انجام مي شود لذا پس از تسويه حساب مالي و واريز نمودن مبلغ 000/20 ريال به شماره حساب0104460446004بانك ملي شعبه زبرجد و ارائه مدارك مطابق بخشنامه فوق الذكر و مسجل شدن ثبت نام دانشجو در ترم جاري توسط حوزه معاونت دانشجويي گواهي اشتغال صادر و تحويل دانشجو خواهد شد .

 
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 5280
Powered by DorsaPortal