نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوجدیدمنوجدید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
هیات رئیسه
روسای قبلی واحد دهاقان
شماره تلفن های حوزه ریاست و روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اداره روابط عمومی </span> اداره روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
اهم وظایف و اختیارات
فعالیت‌های انجام شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری مالی</span>اداری مالی
معاون اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسهیلات </span>تسهیلات
فرم هاي تسهيلات بانك ملي 94
فرم وام 40ميليوني كاركنان
فرم وام 60ميليوني اعضاءهيات علمي
فرم وام 100 ميليوني هيات علمي -بانك مركزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه اداری</span>حوزه اداری
مدیر اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاگزيني اداري </span>كاگزيني اداري
مسئول كارگزيني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی</span>دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی
نوآوري سازماني
سوالات دوره نوآوري
دوره نقشهاي كاركنان درسازمان اسلامي
سوالات دوره كار در سازمانهاي اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود فایل</span>دانلود فایل
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت
فرم کلاس جبرانی اساتید
فرم اطلاعات پرسنلی اعضای هیات علمی تمام وقت
تماس با ما
Collapse منوجدید_1منوجدید_1
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
هیات رئیسه
روسای قبلی واحد دهاقان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اداره روابط عمومی </span> اداره روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
اهم وظایف و اختیارات
فعالیت‌های انجام شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری مالی</span>اداری مالی
معاون اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسهیلات </span>تسهیلات
فرم هاي تسهيلات بانك ملي 94
فرم وام 40ميليوني كاركنان
فرم وام 60ميليوني اعضاءهيات علمي
فرم وام 100 ميليوني هيات علمي -بانك مركزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه اداری</span>حوزه اداری
مدیر اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاگزيني اداري </span>كاگزيني اداري
مسئول كارگزيني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی</span>دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی
نوآوري سازماني
سوالات دوره نوآوري
دوره نقشهاي كاركنان درسازمان اسلامي
سوالات دوره كار در سازمانهاي اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود فایل</span>دانلود فایل
24مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه اساتید
تماس با ما
حوزه معاونت پژوهشی
Collapse منوی اصلی پژوهشیمنوی اصلی پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره معاونت</span>درباره معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ریاست</span>ریاست
هیات رئیسه
روسای قبلی واحد دهاقان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اداره روابط عمومی </span> اداره روابط عمومی
مدیر روابط عمومی
اهم وظایف و اختیارات
فعالیت‌های انجام شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداری مالی</span>اداری مالی
معاون اداری مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسهیلات </span>تسهیلات
فرم هاي تسهيلات بانك ملي 94
فرم وام 40ميليوني كاركنان
فرم وام 60ميليوني اعضاءهيات علمي
فرم وام 100 ميليوني هيات علمي -بانك مركزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه اداری</span>حوزه اداری
مدیر اداری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كاگزيني اداري </span>كاگزيني اداري
مسئول كارگزيني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی</span>دفتر توانمندسازی وآموزشهای کاربردی
نوآوري سازماني
سوالات دوره نوآوري
دوره نقشهاي كاركنان درسازمان اسلامي
سوالات دوره كار در سازمانهاي اسلامي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود فایل</span>دانلود فایل
24مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت ویژه اساتید
تماس با ماPowered by DorsaPortal